Spiritual Sexuality

Spiritual Sexuality

             วันนี้ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล...

           หมอเลยขอโอกาสเขียนถึง อิตถีภาวะ ที่เป็น Spirituality กันสักหน่อยละกัน

 

           ค่านิยมเกี่ยวกับบทบาททางเพศนั้น เปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการมาตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ในสมัยหนึ่ง โดยเฉพาะสังคมในอดีต สตรีคือเสาหลักของวัฒนธรรมมนุษย์ จะเห็นได้ว่า หากมีการรบพุ่งช่วงชิงดินแดนกัน ผู้ชายจะออกไปรบ ทว่าเมื่อได้ดินแดนมาแล้ว การดูแลปกครองให้ประชากรอยู่ดีกินดี มีอาหาร น้ำ บริบูรณ์ กลับเป็นบทบาทของสตรีอย่างเด่นชัด วัฒนธรรมแบบ “แม่” หรือสตรีเป็นใหญ่ จึงเห็นได้แทบทั่วโลก

 

           คำว่า เทียบเคียงกับชื่อดินแดน 12 ปันนา... ล้านนา จากประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกทางฝั่งจีน... คือดินแดนของ 800 สนม ส่วนคำว่าปันนาหรือนาในที่นี้คือเมือง กล่าวคือ ชาวจีนโบราณมองว่ากลุ่มหัวเมือง 800 หัวเมืองนี้ถูกปกครองโดยแม่หญิงที่เป็นผู้นำ 800 พันนา... รวมๆ ก็ 800000 นา คำว่าล้านนาก็คือการปัดเศษที่ว่า

 

           กล่าวกันว่า อารยธรรมแรกๆ หากไม่มียอดหญิงที่เหล่านี้ มนุษย์อาจไม่สามารถสร้างอารยธรรมสืบเนื่องจนมากลายเป็นอานาจักรได้... หากพลังของความเป็นชายคือการมุมานะฝ่าฟัน พลังของความเป็นหญิงก็คือการกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู ให้เจริญเติบโต การเก็บเกี่ยว และ Cultivate ของสังคมเกษตรกรรม จึงเป็นความถนัดที่ผู้หญิงโดยธรรมชาติชำนาญกว่าผู้ชายโดยวิวัฒนาการ มองในแง่พลังชีวิต หากชายเป็นหยาง ผู้หญิงก็เป็นหยิน

 

           ต่อมา เมื่ออารยธรรมเริ่มใหญ่ขึ้น และมีอาขีพที่ซับซ้อนกว่าการทำแค่เกษตรกรรม ผู้ชายจึงมีบทบาทมากขึ้น จากกรีกมาโรมัน เราจะเริ่มเห็นแต่บทบาทผู้ชายในการปกครองเป็นหลัก ส่วนผู้หญิงถูกทำให้ลดบทบาทลงไป เราจึงเห็นสังคมที่แก่งแย่งฟาดฟันกันมาก แม้จะมีผู้หญิงแกร่งเข้าไปมีบทบาทการเมืองมากขึ้น แต่ก็ยังเป็นบทบาทจำกัด

           ในแง่การแพทย์ ในชายมีหญิง ในหญิงมาชาย อันนี้เป็นคำกล่าวที่ไม่เกินไปนัก เพราะทั้งเพศชาย และเพศหญิง ก็มีฮอร์โมนของทั้งสองเพศแต่ในสัดส่วนที่ต่างกัน และที่น่าทึ่งกว่านั้น Dr.Rudolf steiner ได้กล่าวว่า มนุษย์ผู้ชายนั้นมีพลังชีวิต (Etheric body) เพศหญิง เพราะพลังชีวิตฝ่ายชายของเขาได้ถูกนมาสร้างเป็น Physical Organ ของเพศชายไปหมดแล้ว แต่มนุษย์เพศหญิง นั้นมีพลังชีวิต (Etheric body) เพศชาย เพราะพลังชีวิตฝ่ายเพศหญิงของพวกเธอนั้น ได้ถูกแปรสภาพมาใช้สร้างเป็นอวัยวะเพศ Physical Organ ของเพศหญิงไปหมดแล้วเช่นกัน

 

           ดังนั้น หากมองอย่างเข้าใจ จึงไม่มีเพศสภาพที่ตายตัวทีเดียวนัก เราอาจเห็นความเป็นผู้ชายที่ดูแลครอบครัวแบบพ่อบ้านในชายแท้หลายๆ คน ขณะที่เห็นความมุมานะฟาดฟันในผู้หญิงที่เป็นหญิงแท้ๆ หลายคนเป็นเรื่องปกติ มินับว่า คนที่มีเพศสภาพหลากหลายที่หากไม่ถูกกรอบศาสนาวางไว้ว่าต้องมีเพศเพียงสอง นั้นก็คือ spectrum ของคนๆ หนึ่งที่จิตวิญญาณของเขาจะทำเข้ามาทำงานกับพลังชีวิตของเขาและรูปกายของเขาอย่างไร

 

           สุดท้าย หากเราส่งเสริมคุณภาพของคนทุกคนที่มีความเป็น “แม่” ของการเป็นผู้ปกป้องดูแล ในทุกบทบาทและทุกชนชั้น ความสมดุลย์และความโอบอ้อมอารีย์ที่มีต่อกันนี้ คือสิ่งที่จะทำให้เมืองและสังคมของเราน่าอยู่ขึ้นไม่มากก็น้อย

 

วันสตรีสากล

08/03/2023

หมอปอง