หัวใจแห่งมาฆบูชา

หัวใจแห่งมาฆบูชา
=============มาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
มีจาตุรงคสันนิบาต หมายถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 อย่างในวันเดียวกัน คือ

1) พระสงฆ์ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย

2) พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

3) พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือผู้ได้อภิญญา 6 ข้อ

4) วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)

ในข้อสี่ เมื่อแรกที่ความเข้าใจของเรายังไม่ลึกซึ้ง อาจคิดว่าเป็นวันเพ็ญที่เหมือนกันวันเพ็ญทั่วๆ ไป

แต่เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้าน วันเพ็ญของเดือนมาฆ ที่เรียกว่ามาฆฤกษ์นั้น เป็นหมู่ดาวของภารตะที่ตรงกับกลุ่มดาวสิงห์ และมีชื่อเรียกขานดาวที่สว่างที่สุดในหมูดาวนี้ว่า "หัวใจสิงห์" “

เรกิวลัส ( Regulus ) มาจากภาษากรีก แปลว่า “ กษัตริย์องค์เล็ก “ ทางละตินเรียกดาวดวงนี้ว่า “ คอร์ลีโอนิส ( Cor Leonis ) “ แปลว่า “ หัวใจสิงห์ “ คนไทยเรียกดาวดวงนี้ว่า “ ดาวหัวใจสิงห์ “ เช่นกัน ทางฮินดูเรียก “ มาฆะ ( Magha ) “ ซึ่งมีความหมายว่า “ ผู้ทรงพลัง “ หรือ “ ผู้เป็นใหญ่ “ ทางเปอร์เซียเรียก “ ไมยัน ( Miyan ) “ ซึ่งหมายความว่า “ เป็นศูนย์กลาง “

ดังนั้น ในสายตาของผู้มีอภิญญาของทุกชาติศาสนาแต่โบราณก่อนศาสนาของพระโคดมแล้ว เดือนที่พระจันทร์สถิตย์อยู่ในราศีสิงห์นั้นช่างมีพลังเป็นพิเศษ สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนดังกล่าวดุจสถิตย์อยู่ในหัวใจของจักรวาลทั้งจักรวาล ในวิชาแพทย์ กายวิภาคราศีสิงห์ก็ยังเป็นจักระที่ทำงานกับหัวใจอย่างลึกซึ้งอีกด้วย

เราคงจินตนาการได้ไม่ยากว่า ในคืนวันมาฆเมื่อราว 2500 ปีก่อน เหล่าอริยสงฆ์ผู้มีอภิญญาเหล่านั้น ได้เกิดระลึกถึงพระพุทธองค์ขึ้นมา และได้เดินทางรอนแรมมาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย

ท่ามกลางความสงัดของเหล่าอริยเจ้า ณ จุดศูนย์กลางของที่ประชุม มีพระพุทธองค์ประทับนั่งเป็นประธานดุจราชสีห์ เป็นใจกลางของทุกสรรพสิ่ง

เมื่อเหตุการณ์พร้อมมูลแล้ว สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนย่อมเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากข้อธรรมะที่เรียกว่า "หัวใจแห่งพระพุทธศาสนา!!!"

ขอให้เจริญในธรรมวันมาฆบูชาครับ

หมอปอง

PHOTO CREDIT
modified from Wikicommons:
Pillar of Asoka Auther: mself
Perigee moon Auther: Supraja kannan